Postanowienia ogólne

1.   Przystąpienie do Akademii odbywa się wyłącznie za pomocą wysłania formularza zgłoszeniowego. Wysłanie formularza potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptowanie go.
2.   Akademia po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego wysyła zaproszenie na trening/treningi próbne. Wysłanie zaproszenia odbywa się drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.
3.   Po odbyciu treningów próbnych następuje potwierdzenie rejestracji i zapisu zawodnika. Potwierdzenie wysyłane jest drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym wraz z dokumentami, które rodzic/opiekun prawny ma obowiązek wydrukować i podpisane dostarczyć na najbliższy trening. Otrzymanie potwierdzenia rejestracji po wypełnieniu pkt 1 i 2 jest równoznaczne z zawarciem umowy z ACADEMY Real Football Team Sp. z o.o.
4.   Każdy zawodnik/jego opiekun prawny po otrzymaniu potwierdzenia oficjalnego zapisu do Akademii zobowiązany jest najpóźniej do 10 dni złożyć zamówienie i  wnieść opłatę za treningowy sprzęt sportowy, w który zostanie wyposażony i będzie z niego korzystał podczas prowadzonych zajęć.Wysokość opłaty za wybrany pakiet sprzętu podana jest w zakładce DLA RODZICÓW/OPŁATY. 
5.   Każdy zawodnik Akademii/jego opiekun prawny zobowiązany jest do regularnego i terminowego opłacania składek członkowskich (nieobecność na zajęciach nie ma wpływu na wysokość składki ani nie zwalnia z jej uregulowania). Składki członkowskie uiszczamy przelewem do 5-tego dnia każdego miesiąca, za dany miesiąc z góry. W tytule przelewu należy wpisać: ,,imię, nazwisko, nazwę grupy, oraz miesiąc, za który dokonywana jest wpłata”.
a)  W przypadku braku opłaty składki członkowskiej Akademia zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia ucznia do zajęć. Niedopuszczenie do zajęć nie zwalnia z obowiązku uregulowania składki członkowskiej.
b) W przypadku konieczności wysłania pisemnego wezwania do zapłaty jego koszt wynosi 25,00 PLN.
c)  Zawodnik ma prawo wnioskować o częściowe lub całkowite zwolnienie ze składki członkowskiej tylko i wyłącznie w przypadku kontuzji dłuższej niż 45 dni popartej zwolnieniem od lekarza specjalisty.
6.   Każdy zawodnik Akademii musi posiadać i regularnie wykonywać badania lekarskie dopuszczające go do uprawiania sportu oraz dostarczać oryginał zaświadczenia do kadry szkoleniowej.
7.   Każdy zawodnik Akademii musi posiadać lub wykupić ubezpieczenie obejmujące wyczynowe uprawianie sportu. Warunki ubezpieczenia podane są w zakładce DLA RODZICÓW/UBEZPIECZENIE .
8.   Akademia oprócz szkolenia piłkarskiego wpajać będzie wszelkie wartości dobrego zachowania, zasady FAIR PLAY, zasady sportowej integracji, tolerancji, szacunku, solidarności, przyjaźni.
9.   Zawodnik ma prawo zrezygnować z członkostwa w Akademii. Odbywa się to wyłącznie w formie przesłania na adres e-mail: info@realft.pl skanu zamieszczonego poniżej na stronie Akademii, wypełnionego i podpisanego wniosku. W przypadku braku przesłania poniższego wniosku składki członkowskie będą naliczane do momentu rozwiązania umowy. Akademia będzie bezwzględnie, zgodnie z zapisami druku rezygnacji domagać się należnych opłat za okres wypowiedzenia umowy.

DRUK REZYGNACJI

10.   Nieprzestrzeganie zasad Regulaminu może być podstawą do usunięcia z Akademii.  

 

Dla zawodników i rodziców

1.   Wszyscy zawodnicy mają prawo i obowiązek uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez Akademię. W przypadku niemożliwości uczestniczenia w kolejnych zajęciach należy koniecznie z wyprzedzeniem poinformować o tym trenera.

2.   Na zajęcia przychodzimy punktualnie, treningi – minimum 15 minut przed ich rozpoczęciem, mecze – min.30 lub 60 (rozgrywki ligowe) minut przed ich rozpoczęciem gdyż punktualność to cecha okazująca szacunek do naszych partnerów. Spóźnienie lub nieobecność wpływa negatywnie dezorganizując zajęcia i treningi.

3.   Zawodnicy na każde zajęcia powinni być wyposażeni w odpowiednie płyny nawadniające (młodsi zawodnicy zalecana woda niegazowana – nie pijemy napojów gazowanych ani żadnych napojów energetycznych, zawodnicy starsi – woda niegazowana lub izotoniki najlepiej własnej produkcji).

4.   Na zajęcia zalecane jest zabieranie i zakładanie ochraniaczy.

5.   Na zajęciach zabronione jest używanie butów ,,wkrętów”.

6.   Na zajęciach zabronione jest używanie nieobowiązującego w Akademii stroju sportowego.

7.   Szanujemy wszystkich należących do naszej Akademii, zawodników, trenerów i pracowników. Szacunek okazujemy wszystkim rodzicom i opiekunom, także naszym rywalom z zespołów przeciwnych w trakcie meczów. Dzielmy się z przeciwnikiem naszą pasją jaką jest gra w piłkę nożną.

8.   Bądźmy uśmiechnięci i pozytywnie nastawieni do publiczności, to od zawsze cechuje wielkich sportowców. Na boisku zawsze przestrzegajmy zasad FAIR PLAY. Piłka nożna to gra, która powinna wyzwalać pozytywne emocje, pamiętajmy o tym i traktujmy to jako wspaniałą zabawę i przygodę. Szanujmy sprzęt sportowy, z którego korzystamy i obiekty sportowe, na których uczestniczymy w zajęciach.

9.   Wszyscy należący do Akademii zwracamy uwagę na nasze słownictwo i nasz wygląd. Nasz strój i buty sportowe zawsze powinny być czyste.

10.   Piłka nożna jest grą zespołową i dobro zespołu zawsze stawiamy na pierwszym miejscu, pamiętajmy o tym aby docenić wkład i wysiłek naszych partnerów w osiąganiu wspólnego celu. Zawsze wspierajmy naszych kolegów i partnerów w trudnych chwilach. Cieszmy się szczęściem kolegów i partnerów z drużyny i Akademii. Pozytywna maksyma tworząca jakość drużyny to: Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego – pamiętajmy o tym. Nie lekceważmy nigdy ani partnerów ani przeciwnika obraźliwymi gestami.

11.   Po rozegranych meczach pozdrawiamy naszych kibiców, a także kibiców drużyn przeciwnych okazując w ten sposób szacunek i pokazując naszą wielkość i dobre wychowanie.

12.   Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania sportowego trybu życia, odpowiedniego żywienia i higieny osobistej.

13.   W związku z należytym rozwojem podopiecznych Akademia będzie zwracała również uwagę na wyniki szkolne dlatego po każdym semestrze Akademia ma prawo poprosić o ksero ocen jakie uczeń uzyskał w szkole podstawowej. Pomogą one w dalszej edukacji sportowej i wychowawczej.

14.   Rodzice i opiekunowie zawodników zobowiązani są do nienagannej współpracy z przedstawicielami Akademii dając swoją postawą dobry przykład zawodnikom. Zabronione jest publiczne podważanie decyzji trenerskich oraz działań Akademii szczególnie w obecności zawodników. 

15.   W przypadku problemów dyscyplinarnych pracownicy Akademii poprosić mogą o indywidualne spotkanie z rodzicami lub opiekunami. W przypadku powtarzających się problemów mają prawo zawiesić ucznia lub usunąć z Akademii.

 

Regulamin sportowy Akademii

1.   Każdy zawodnik należący do Akademii ma zakaz grania i trenowania w innych Klubach i Szkołach Piłkarskich. 

2.   Wszyscy zawodnicy Akademii zobowiązani są godnie reprezentować Akademię podczas zajęć sportowych oraz w życiu codziennym. Obowiązuje Ich dyscyplina, punktualność, regularne uczęszczanie na zajęcia, kultura osobista oraz higiena.

3.   Wszyscy zawodnicy Akademii zobowiązani są do dbania o własny sprzęt sportowy oraz urządzenia treningowe znajdujące się na obiektach sportowych, z których korzystamy.

4.   Zawodnicy przyjęci do Akademii zobowiązani są do posiadania niezbędnego, odpowiedniego sprzętu sportowego zatwierdzonego przez Zarząd Akademii, uczęszczania w nim na treningi, mecze i wszelkie zajęcia organizowane przez Akademię.

5.   Każdy zawodnik zobowiązany jest do używania sprzętu sportowego Akademii tylko i wyłącznie podczas zajęć organizowanych w Akademii.

6.   Sprzęt treningowy należący do Akademii po zakończonych zajęciach należy przekazać trenerowi.

7.   Wszyscy zawodnicy w trakcie zajęć treningowych zobowiązani są do wykonywania poleceń trenerów dotyczących sposobu realizacji ćwiczeń.

8.   Podczas zajęć rodzice oraz opiekunowie zobowiązani są do niepodpowiadania zawodnikom jak mają grać. Wszelkie wskazówki dotyczące gry zawodników leżą wyłącznie po stronie sztabu szkoleniowego Akademii.

9.   Podczas zajęć rodzice, opiekunowie oraz kibice zobowiązani są do kulturalnego zachowania.

10.   Podczas meczów i treningów rodzice, opiekunowie, kibice nie mają prawa przebywać na boisku oraz w strefie dla zawodników i trenerów, w okolicach ławek rezerwowych. Miejsce w/w jest poza nim lub na trybunach.

11.   Na obiektach sportowych, na których odbywają się zajęcia sportowe Akademii obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz palenia papierosów.

12.   Podczas organizowanych meczów rodzice proszeni są o kulturalny i pozytywny doping dla naszych podopiecznych.

13.   W trakcie meczów rodzice proszeni są o okazywanie szacunku dla przeciwników oraz nagradzanie ich wysiłku brawami.

14.   Zabrania się wchodzenia do szatni rodzicom i opiekunom zawodników, a także osobom postronnym.

15.   Po zakończonym treningu lub meczu Kadra Szkoleniowa Akademii nie odpowiada za dzieci pozostawione bez opieki na obiektach, na których odbywają się zajęcia. W przypadku konieczności opieki trenera nad danym dzieckiem po zakończonych zajęciach, Akademia ma prawo obciążyć opiekuna prawnego kosztem 50,00 PLN za każdą rozpoczętą godzinę pełnienia opieki.

16.   Nieprzestrzeganie powyższych zasad Regulaminu może być podstawą do usunięcia z Akademii.

 Zarząd Akademii

 

Powyższe treści i zapisy Regulaminu Akademii są projektem autorskim.
Ich kopiowanie bez zgody autora zgodnie z zapisami o ochronie praw autorskich jest zabronione (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 Ust. z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskimi i prawach pokrewnych).